บุญน้ำไหล ติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

Home >> บุญน้ำไหล ติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

บุญน้ำไหล

บอกบุญติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

ร่วมถวายน้ำสะอาดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ด้วยจิตบริสุทธิ์ เพื่อสักการะนํ้าพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญา เปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า

เพื่อยังประโยชน์แด่พระสงฆ์ สาธุชน และผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลาย

ด้วยกุศลจริยา สัมมาปฏิบัติ ที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมานี้ จงมารวมกันเป็นตะบะ เป็นเดชะ เป็นพลวะปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามส่ง ให้ข้าพเจ้าเกิดสติปัญญาญาณ ทั้งชาตินี้และชาติหน้าจนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพานเทอญฯ

 

ร่วมบุญ 999 บาท ได้รับแมลงภู่คำตัวผู้

ร่วมบุญ 599 บาท ได้รับแมลงภู่คำตัวเมีย

เพิ่มเพื่อน

แมลงภู่คำ