พระธาตุประจำปีระกา

Home >> พระธาตุประจำปีระกา

พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

พระธาตุประจำปีระกา (ปีไก่)

พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นพระธาตุคู่เมืองลำพูนมาแต่โบราณ องค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุ ฐานพระธาตุเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 10 วา ลักษณะเจดีย์ทรงล้านนาหุ้มแผ่นทองสีเหลือง และใส่ไว้ในโกศแก้วอีกชั้นหนึ่ง และทุกๆปีในวันวิสาขบูชาจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ นับว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในภาคเหนือ และเป็นมิ่งขวัญของชาวลำพูน

คำไหว้บูชาพระบรมธาตุ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สุ วัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฏฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐิเสฏฐังสะหะอังคุลิฏฐิง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะรัง สีเสนะ มัยหังปะระมามิ ธาตุง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ที่ตั้ง : อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน