พระธาตุประจำปีมะแม

Home >> พระธาตุประจำปีมะแม

พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุประจำปีมะแม (ปีแพะ)

พระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ การประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์บนเขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมีขึ้นประมาณปี พ.. 1916 สมัยพญากือนา (..1898-1928) ในยุคทองของล้านนา มีความเชื่อว่าหากบูชาพระธาตุในทิศทั้งสี่แล้วจะทำให้มีสติปัญญาดี พระบรมธาตุได้ถูกบรรจุไว้ใต้พระธาตุเจดีย์บนดอยสุเทพ พระบรมธาตุได้แผ่ความเป็นมงคลไปจนทั่วทั้งเมือง ดังนั้นพระบรมธาตุจึงถือเป็นที่มาของความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง ทำให้ต้องมีการกราบไหว้บูชา และบูรณะพระธาตุดอยสุเทพมาโดยตลอด ในช่วงคืนก่อน         วันวิสาขบูชาของทุกปีจะมีงานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพไปนมัสการพระธาตุ

คำไหว้บูชาพระธาตุ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ทิศเหนือปัญญะวา อัสมิงเยวะ จันทิมา อิวะธารยัง ปีฏะกัตตะเย สาสนะนีย์ ยานิเกติฯ

ทิศใต้ปะฐะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตวา ปัตตะจีวรัง ยัง ยัง ชาตัง สังฆมัชเฌ ปุจฉา สุวาหฯ

ทิศตะวันออกโมกขะปะฐะมะวะรัง อะปายะนิวาระณัง อะระหัง สัคคะโสปาณังฯ

ทิศตะวันตกสุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถุลุงคัง วะรัญญะธาตุง สุเทวะนามะกัง นะระ

ที่ตั้ง : ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่