พระธาตุประจำปีมะเส็ง

Home >> พระธาตุประจำปีมะเส็ง

พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยาอำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย/

   วัดโพธารามมหาวิหาร พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา(วัดเจดีย์เจ็ดยอด) .เชียงใหม่ (แทน)

   พระธาตุประจำปีมะเส็ง (งูเล็ก)

พระเจดีย์ศรีมหาโพธิพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นพระธาตุประจำปีมะเส็งหรือปีงูเล็ก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระแท่นวัชรอาสน์ค่ะ แต่ด้วยพระเจดีย์แห่งนี้อยู่ไกลจนเกินไปทำให้ผู้คน      ไม่สามารถเดินทางไปสักการะได้ คนโบราณจึงอนุโลมให้สักการะเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาในวัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจดีย์เจ็ดยอดแทน โดยที่วัดมหาโพธารามเชียงใหม่นี้ เป็นวัดสำคัญที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก และพระเจ้าติโลกราชผู้สร้างวัด ทรงให้นำต้นโพธิ์จากลังกามาปลูก พร้อมทั้งจำลองสัตตมหาสถาน คือสถานที่ 7 แห่งที่พระพุทธเจ้าได้เสวยวิมุตติสุขก่อนเผยแผ่ศาสนาปฐมโพธิบัลลังก์ คือต้นโพธิ์ที่ประทับตรัสรู้

  • อนิมิตเจดีย์ คือที่ที่พระพุทธเจ้าประทับทอดพระเนตรต้นโพธิ์หลังตรัสรู้
  • รัตนจงกลมเจดีย์ คือที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จเดินจงกลม ๗ วัน
  • รัตนฆรเจดีย์ คือที่ที่พระพุทธเจ้าพิจารณาพระอภิธรรม
  • อชปาลนิโครธเจดีย์ คือต้นไทรที่พระพุทธเจ้าประทับ
  • มุจลินทเจดีย์ คือที่ที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นจิก ใกล้สระมุจลินท์
  • ราชายตนเจดีย์ คือต้นเกดที่พระพุทธเจ้าประทับ

พระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้สำคัญในพุทธศาสนา อยู่ในวัดมหาโพธาราม หรือวัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก   .เมือง จ.เชียงใหม่ ถือเป็นสัญลักษณ์ของของตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และถือเป็นเจดีย์ของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง

คำไหว้บูชาพระศรีมหาโพธิ์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

ปะ ฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อนิมัสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง จตุตกัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐังราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจจะสิทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

ที่ตั้ง : อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

: วัดเจดีย์เจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)