พระธาตุประจำปีมะเมีย

Home >> พระธาตุประจำปีมะเมีย

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า / วัดพระบรมธาตุ .ตาก (แทน)

พระธาตุประจำปีมะเมีย (ปีม้า)

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองเป็นพระธาตุประจำปีมะเมียหรือปีม้าค่ะ ซึ่งพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองตั้งอยู่บนเนินเขาเชียงกุตระ ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (พม่า) ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพม่า โดยเจดีย์ชเวดากองมีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปีค่ะ ลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่หุ้มด้วยทองคำอร่ามหนักถึง 1,100 กิโลกรัม บริเวณยอดฉัตรตกแต่งด้วยอัญมณีล้ำค่ามากมาย ภายในเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุ 8 เส้น ส่วนบริเวณใกล้ ๆ มีลานอธิษฐานที่ถือเป็นสถานที่สักการะขอพรองค์พระเจดีย์ชเวดากอง เชื่อกันว่าหากกราบไหว้จะทำให้สมหวังดั่งใจปรารถนาและช่วยให้พ้นทุกข์ทั้งปวงนั่นเองค่ะ แต่ถ้าใครไม่สะดวกในการเดินทางไกลล่ะก็สามารถเดินทางไปนมัสการที่วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตากจังหวัดตากแทนก็ได้ เนื่องจากพระครูพิทักษ์ได้จำลองแบบมาจากพระธาตุเจดีย์ชเวดากองแล้วครอบทับองค์เดิมไว้ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุเช่นกัน

คำไหว้บูชาพระธาตุ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

สัมมา สัมพุทธะ นะลาตะอัฎฐิ จะตุเกสาธาตุยา คันธะวะรังฐิตัง ปะระมาธาตุ เจติยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

สถานที่ตั้ง : เนินเขาเชียงกุตระ ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

  : วัดพระบรมธาตุ .ตาก ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก (แทน)