พระธาตุประจำปีชวด

Home >> พระธาตุประจำปีชวด

ที่ตั้ง : ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุประจำปีชวด (ปีหนู)

พระบรมธาตุเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทอง เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีขนาดโตประมาณเมล็ดข้าวโพด สีขาวนวลเหมือนดอกบวบ หรือสีดอกพิกุลแห้ง ตามประวัติเล่าว่าพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ดอยจอมทอง ตั้งแต่ปี พ.. 218 จนถึงปัจจุบัน มีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นคือ เป็นพระบรมธาตุที่ไม่ได้ฝังใต้ดินแต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหาร สามารถอันเชิญมาสรงน้ำได้

พระธาตุถูกบรรจุไว้ในพระโกศ 5 ชั้น

ชั้นที่ 1 เป็นโกศเงินสัณฐานกลม

ชั้นที่ 2 ภายในโกศเงินเป็นโกศทองเหลืองหล่อปิดทองสัณฐานกลม

ชั้นที่ 3 ภายในโกศทองเหลืองเป็นผะอบเงิน

ชั้นที่ 4 ภายในผะอบเงินเป็นผะอบทองคำลงยาประดับเพชร

ชั้นที่ 5 ภายในผะอบทองคำลงยาเป็นผะอบทองคำเกลี้ยง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนทักษิณโมลีธาตุจอมพระเศียรเบื้องขวา

คำบูชาพระธาตุ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฏ ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิกิตติมันตัง มะโนหะลัง อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ

อังคะวะหะเย ปุเรระมะเน โกวิลา ลัคคะปัพพะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ

ทักขิณะ โมลี ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ