พระธาตุประจำปีขาล

Home >> พระธาตุประจำปีขาล

วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

พระธาตุประจำปีขาล (ปีเสือ)

พระธาตุช่อแฮตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าภายในเจดีย์บรรจุพระเกศา และ     พระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของเมืองแพร่มาตั้งแต่โบราณ อานิสงส์การบูชาพระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล จะทำให้เกิดบารมีด้านความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และความสุขจากรูปแบบสถาปัตยกรรมองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กเหลี่ยมรับกับส่วนฐานเหลี่ยมสูง ซึ่งครูบาศรีวิชัยเป็นผู้ทำการบูรณะพระธาตุเจดีย์องค์นี้ โดยขยายส่วนฐานและต่อเติมส่วนยอดให้มีขนาดสูงขึ้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนข้อศอกซ้ายบน บรรจุรวมกับพระเกศา

คำบูชาพระบรมธาตุ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะ โนรัมเม พุทธะเกสาธาตุ ปะติฆฐิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

ที่ตั้ง : ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่