พระจักรพรรดิเศรษฐีนวโกฏิ กินบ่เสี้ยง(มีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิ้น)

Home >> พระจักรพรรดิเศรษฐีนวโกฏิ กินบ่เสี้ยง(มีกินมีใช้ไม่หมดไม่สิ้น)

เริ่มจัดส่ง 25 ก.ย.63

ยิงเลเซอร์เลขลำดับทุกองค์ 1-99 จัดสร้างเพียงอย่างละ 99 องค์
3 นิ้ว 2,999 บาท
5 นิ้ว 4,999 บาท
9 นิ้ว 15,500 บาท
รวมค่าจัดส่งทั่วราชอาณาจักรไทยแล้ว
เลขลำดับที่ยังว่างอยู่
ร่วมบุญได้ที่
หมายเลขบัญชี 061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

พระเศรษฐีนวโกฏิ…กับความลี้ลับทางลาภสักการะ!!!
ครั้งสมัยพุทธกาล มีมหาเศรษฐีที่มีเงินมีทอง มีทรัพย์สมบัตินับร้อยๆโกฏิ อยู่หลายท่าน แต่มีอยู่ 9 ท่าน ที่ปราวนาตัวเป็นโยมอุปฐากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่าน… เสียสละทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาล ส่งเสริมพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะสละเงินทำบุญมากมายเท่าใด เงินทองก็ไหลมาเทมาตอบแทนอย่างทันตาเห็น เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานและท่านอัครมหาเศรษฐีสิ้นบุญ ปราชญ์โบราณนึกถึงพระคุณของท่านเหล่านี้จึงได้ประชุมเห็นพ้องกัน… จัดสร้างรูปที่ระลึกของพวกท่านไว้
ครั้งใดที่เจริญพระพุทธมนต์ กราบไหว้บูชาพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ก็ขอให้นึกถึงอัครมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านนี้ด้วย เพื่อที่จะมิให้หลงลืม จึงพิจารณาสร้างพระพุทธรูปให้มี 9 พระพักตรอยู่ในองค์เดียวกัน แต่ละพระพักตร ก็คือพระพักตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแต่ เพื่อให้รำลึกถึง มหาอุบาสก,อุบาสิกา ทั้ง 9 ท่าน จึงสร้างพระพักตรให้มี 9 หน้าเรียก พระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ
พระจักรพรรดิ เศรษฐีนวโกฏิ กินบ่เสี้ยง
“พระจักรพรรดิ เศรษฐีนวโกฏิ กินบ่เสี้ยง”
พระจักรพรรดิเศรษฐีนวโกฏิ กินบ่เสี้ยง ชุดนี้ ทางสถานอมตะธรรมตั้งใจสร้างไว้สำหรับค้าขาย ธุรกิจ การเงิน โดยเฉพาะ
พระจักรพรรดิ = ผู้เป็นใหญ่ในทางโลก
เศรษฐีนวโกฏิ = มหาเศรษฐีทั้ง9
กินบ่เสี้ยง = มีกินมีใช้ไม่หมด
พระมี 9 หน้า
จัดหล่อเพียง 99 องค์
เวลา 9 โมง 9 นาที
มวลสารดี พิธีดี เจตนาดี ผู้สร้างดี ผู้บูชาดี
สนใจมีไว้ครอบครองเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
จัดสร้างหน้าตักขนาด 3 นิ้ว 5 นิ้ว และ 9 นิ้ว ตอกเลขลำดับทุกองค์
หลวงปู่ดู่
ยิงเลเซอร์เลขลำดับทุกองค์ 1-99 จัดสร้างเพียงอย่างละ 99 องค์
3 นิ้ว 2,999 บาท
5 นิ้ว 4,999 บาท
9 นิ้ว 15,500 บาท
รวมค่าจัดส่งทั่วราชอาณาจักรไทยแล้ว
ร่วมบุญได้ที่
หมายเลขบัญชี 061-1-82750-4
กสิกรไทย สาขา ตาคลี
ชื่อบัญชี “มูลนิธิสถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ
เพิ่มเพื่อน

แจ้งร่วมบุญ

ประวัติพระเศรษฐีนวโกฏิ
พระเศรษฐีนวโกฏิเป็นรูปเคารพแทนมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านในสมัยพุทธกาล ท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ให้แก่พระพุทธศาสนา มีความมั่งคั่งในโภคทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกับกษัตริย์ ทั้งยังเป็นสัมมาทิฏฐิ และยังเป็นพุทธอุปฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่า ท่านเหล่านี้เป็นผู้เลิศในการทำทาน และเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง เศรษฐีทั้ง 9 นี้
1. ท่านธนัญชัยมหาเศรษฐี
2. ท่านยัสสะมหาเศรษฐี
3. ท่านสุมนะมหาเศรษฐี
4. ท่านชฏิสัสสะมหาเศรษฐี
5. ท่านอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐี
6. ท่านเมณฑกะมหาเศรษฐี
7. ท่านโชติกะมหาเศรษฐี
8. ท่านสุมังคละมหาเศรษฐี
9. ท่านมหาอุบาสิกาวิสาขา (พระนางวิสาขา)
ผู้รู้ได้ถือเอาคตินี้มาสร้างเป็นพระนวโกฏิให้มีพระพักตร์ทั้งหมด 9 พระพักตร์ แทนใบหน้าของนวเศรษฐีทั้งเก้าในสมัยพุทธกาล เชื่อว่ามีคุณทางโชคลาภ อำนวยลาภสักการะ และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้เลื่อมใสบูชา
ประวัติ
มหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านนี้ ล้วนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคล ทั้งที่ดำรงเพศฆราวาสอยู่ ตามตำนานของชาวล้านนา สมัยหนึ่งเกิดทุกข์เข็ญ ทุพภิกขภัยข้าวยากหมากแพง ประชาชนเดือดร้อน บังเกิดความอดอยากขึ้น จึงมีพระภิกษุผู้เป็นอริยะรูปหนึ่ง ได้แนะนำให้สร้างพระเศรษฐีนวโกฏิขึ้น เพื่อทำการสักการบูชาแก้เคล็ดในความทุกข์ยากทั้งหลาย
และเมื่อสร้างและทำการฉลองสำเร็จ ก็ปรากฏมีเหตุการณ์ปรากฏขึ้นเป็นอัศจรรย์คือ ความทุกข์ยากอดอยากทั้งหลาย ได้บรรเทาลงและสงบระงับในที่สุด จึงเป็นคติที่เชื่อถือของชาวล้านนาว่า ถ้าผู้ใดได้บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิแล้ว จะมีสิริมงคล ทำมาค้าขึ้น ประสบแต่โชคลาภ อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยอานิสงส์แห่งบารมีธรรมของเศรษฐีทั้ง 9 ท่าน
สวดบูชาด้วย พระคาถามหาจักรพรรดิ และบทแผ่เมตตา หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
คาถามหาจักรพรรดิ

นะโมพุทธายะ
พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง
สีวลี จะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต
อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ

อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ
หลังจากนั้นก็ให้เชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณด้วย บทสวดว่า
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง
พันธามิ สัพพะโส (ว่า 5 จบ)

อานิสงส์การบูชา
อำนวยลาภผลโภคทรัพย์ ปกปักรักษาให้บ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง และป้องกันภยันตรายสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆ